LTW: Lotus White - (White)

White lotus outlines throughout Unryushi paper.

Size: 64x94cm 37gsm